top of page

Užimtumo skatinimo ir motyvavimo modelis

Paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio sukūrimas ir įgyvendinimas

Projekto tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.


Projekto tikslinė grupė – nedirbantys ir socialinę paramą gaunantys asmenys iš Lietuvos tikslinių savivaldybių (Akmenės, Panevėžio). Projekto tikslinei grupei teikiamos socialinės ir motyvavimo paslaugos, siekiant palengvinti nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims socialinę integraciją į darbo rinką, padėti jiems įsidarbinti.


Projekto vykdytojas – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


Projekto partneris – VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.


Projekto nr.: 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001.


Projekto galerija

bottom of page