top of page
Konferencija091.jpg

Paslaugos

Socialinės, psichologinės ir švietimo paslaugos, kurias teikiame Šiaulių regione, apima kvalifikacijos kėlimo mokymų, supervizijų organizavimo paslaugas socialinio darbo specialistams, integracijos į darbo rinką paslaugas ilgalaikiams bedarbiams ir karjeros orientavimo pagalbą jaunuoliams, smurtinio elgesio programų vykdymą, kompleksines nemokamas paslaugas šeimoms, atsidūrusioms krizėje ir daug kitų mokamų ir nemokamų veiklų, skirtų stiprinti jautriausių visuomenės grupių kompetencijas.

Socialinės paslaugos

Konferencija454.jpg

Kompleksinės paslaugos šeimai

Paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos. 

Šeimos konferencija

Šeimos ir vaiko (vaikų) įgalinimas ir taikinimas, ieškant šeimos ir vaiko paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos ir (ar) kitų šeimai svarbių asmenų, siekiant įtraukti į sprendimo dėl vaiko šeimoje ir kitoje aplinkoje situacijos gerinimo priėmimą patį vaiką, jo šeimą ir išplėstinę šeimą.

Konferencija435.jpg

Atvirasis darbas su jaunimu

Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

427994753_785423906956303_8964432162252682584_n.jpg
370263744_1040615280317345_3726343020969996349_n.jpg

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Paslaugos

Pagalba nuo nusikalstamos
veikos nukentėjusiems asmenims

Užtikriname, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos,padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą.

Kitchenware Leaflet - Yellow Milk Jug.png
image.png

Specializuotas kompleksinės pagalbos centras

Specializuoto kompleksinės pagalbos centro tikslas yra suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

Smurtinio elgesio keitimo programa

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras vykdo mokymo programą ,,Smurtinio elgesio mažinimas“. Šios veiklos tikslas – taikant įvairius intervencinius modelius keisti smurtaujančių vyrų destruktyvų elgesį, smurtines reakcijas ir taip padėti apsaugoti smurto auką nuo pakartotinės agresijos.

Picture1.png
Konferencija456.jpg

Užimtumo didinimo programa

Programos tikslas – sudaryti sąlygas darbo rinkai besirengiančių asmenų integracijai į darbo rinką, teikiant užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas. Programos uždaviniai: mažinti darbo rinkai besirengiančių Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį dėl negaunamų ar nepakankamai gaunamų paslaugų; palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje.

bottom of page