Facebook Pixel Image

Traumai jautrus darbo su atskirtį patiriančiu jaunimu modelis (TRUST)

2022-2-FI01-KA220-YOU-000099964

Pagrindinis TRUST projekto tikslas yra pagerinti darbo su jaunimu kokybę pasitelkiant

– paslaugų, kurias teikia dalyvaujančios organizacijos, apimčių ir įvairovės didinimą;

– organizacinį stiprinimą su tikslinėmis grupėmis dirbančiose organizacijose, kurių tikslinės grupės yra atskirtį patiriantys jauni žmonės, patyrę traumą(-as).

 

Diegiamo modelio tikslai:

– gilinti atskirtį patiriančių jaunuolių, patyrusių traumą, žinias ir supratimą apie tai, kokią reikšmę anksčiau patirtos traumos turi gyvenime

– švelninti dėl to atsirandančius simptomus, tokius kaip depresija, nerimas, save žalojantis ar net suicidiškas elgesys (įskaitant piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis problemas).

 

Tikslinės grupės:

Tiesioginiai šio projekto naudos gavėjai – specialistai, dirbantys baudžiamosios teisės, socialinių paslaugų ir reabilitacijos, darbo su jaunimu ar vaikų teisių apsaugos srityje.

Netiesioginiai naudos gavėjai yra atskirtį patiriantys jaunuoliai, gyvenime patyrę sudėtingų išgyvenimų – traumų. Tokie asmenys dėl daugelio nuo jų nepriklausančių veiksnių paprastai negali naudotis socialinėmis, ekonominėmis ir (arba) švietimo galimybėmis, kuriomis naudojasi kiti jų bendruomenės nariai. Jaunuoliai (maždaug 13-29 metų amžiaus), patyrę traumą, paprastai būna ilgalaikio ir pasikartojančio netinkamo elgesio, smurto šeimoje, fizinės ir (arba) seksualinės prievartos, globėjų nepriežiūros aukos, o tai vėlgi gali sukelti ilgalaikes pasekmes, įskaitant  deviantinio elgesio ir nusikalstamumo riziką, piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis, prastus mokymosi rezultatus, depresiją ir netgi lėtines somatines ligas.

 

PROJEKTO PARTNERIAI

Koordinatorius – Silta-Valmennusyhdistys ry., Suomija

Asociacija “Addictless”, Rumunija

Freedom gate, Graikija

Meet Lab, Italija

Joaninos universitetas, Graikija

Darnaus vystymosi asociacija “United Professional for Sustainable Development”, Bulgarija

ŽISPB, Lietuva

 

Projektą bendrai finansuoja ES programa ERASMUS+ 

 

Trauma-sensitive Working Model for Marginalised Youth (TRUST)

2022-2-FI01-KA220-YOU-000099964

Co-funded by ERASMUS+

 

The main goal of the TRUST project is to improve the quality of youth work through increasing the services which the participating organisations provide to their target groups which include marginalised youth with complex trauma backgrounds.

The aims of the working model are to increase the self-understanding of marginalised youth with trauma backgrounds about complex traumatization and to mitigate the resulting symptoms such as depression, anxiety, and behaviour that harms oneself and others (including substance abuse problems).

Target groups:

The direct beneficiaries of this project consist of professionals who have experience of work within the criminal justice framework, social services and rehabilitation, youth work or child protection.

Indirect beneficiaries are marginalised youth with complex trauma backgrounds. Such individuals are usually excluded from social, economic and/or educational opportunities enjoyed by other youngsters in their community due to numerous factors beyond their control. Young persons (aged approx. between 13 – 29) who suffer from complex trauma are usually victims of prolonged and repeated maltreatment, domestic violence, physical and (or sexual abuse, neglect of their caregivers which again can lead to longer-term consequences, including risk for further victimisation, delinquency and adult criminality, substance abuse, poor school performance, depression, and chronic disease.

 

THE CONSORTIUM

Coordinator – Silta-Valmennusyhdistys ry., Finland

Addictless Association, Romania

Freedom Gate, Greece

Meet Lab, Italy

University of Ioannina, Greece

 

United Professional for Sustainable Development Association, Bulgaria

ŽISPB, Lithuania

 

Project Co-funded by Erasmus+