Facebook Pixel Image

Paslaugų aprašas

Paslaugų aprašas

TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Paslaugos pavadinimas

 

Kriterijus

Apibūdinimas

 

INFORMAVIMAS

 

Apibrėžimas

 

Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką*** patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta

Įstaigoje, atvirosiose jaunimo erdvėse ir kt., asmens namuose ir kt.

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

KONSULTAVIMAS

 

Apibrėžimas

Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų

 

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas, kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta

Įstaigoje, asmens namuose ir kt.

Teikimo trukmė / dažnumas

Kol problema bus išspręsta

 

 

TARPININKAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS

 

 

 

Apibrėžimas

Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta

Įstaigoje, asmens namuose ir kt.

Teikimo trukmė / dažnumas

Kol problema bus išspręsta

SOCIOKULTŪRINĖS PASLAUGOS

 

 

 

Apibrėžimas

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose (bendruomenės centruose, dienos centruose ir kt.)

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

ATVIRASIS DARBAS SU JAUNIMU

 

 

 

Apibrėžimas

Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius

Gavėjai

Mažiau galimybių turintis jaunimas

Teikimo vieta

Įstaigoje, atviruosiuose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

Ypatumai

Paslauga organizuojama individualiai ir (arba) dirbant su grupe

 

 

 

 

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS

 

 

Apibrėžimas

Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.)

 

 

 

Gavėjai

Suaugę neįgalūs asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos

Teikimo vieta

Įstaigoje

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), kitos paslaugos

 

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA

 

 

Apibrėžimas

Pagalbos (socialinės, psichologinės) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką (smurtą) patyrę ar patiriantys vaikai (piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis ar priklausomi nuo jų) ir jų šeimos,

socialinę riziką (smurtą) patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos (smurtautojai, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis ar priklausomi nuo jų), kiti asmenys ir jų šeimos

Teikimo vieta

Įstaigoje, kitose socialinių paslaugų įstaigose  ir kt.

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį dienos metu

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

psichologinė pagalba,

smurto mažinimo programa

kitos paslaugos 

 

 

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI

Apibrėžimas

Sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Gavėjai

Šeimos

Teikimo vieta

Joniškio raj. savivaldybė

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

Paslaugos sudėtis

Pozityvios tėvystės mokymai:

Grupiniai užsiėmimai.

Individualios konsultacijos

Psichosocialinė pagalba šeimoms:

Individualios ir šeimos konsultacijos linkusiems smurtauti asmenims, smurto aukoms ir vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų.

Skubios pagalbos teikimas savižudybių rizikos, mėginimo žudytis, patirto smurto, artimojo netekties ir kitais nenumatytais staiga įvykusiems atvejams)

Šeimos įgūdžių ugdymo ir socialkultūrinės paslaugos

Mediacijos paslaugos

PAGALBA PRIIMANT SPRENDIMUS

 

 

 

Apibrėžimas

Tai asmeniškas sprendimų priėmimo procesas, kai sprendimą priimantis asmuo naudojasi jam pagalbą teikiančio specialisto ar specialistų komandos (2 – 5 asmenų) pagalba, sprendžiant dėl asmens sveikatos, socialinio dalyvavimo, asmeninių turtinių bei neturtinių klausimų, remiantis sprendimą priimančio asmens valia, pageidavimu ir teise rinktis.

 

 

Gavėjai

Darbingo amžiaus asmenys su proto ir (ar) psichikos negalia, kuriems nustatytas pagalbos priimant sprendimus poreikis

darbingo amžiaus asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia iš pertvarkomų globos įstaigų, kuriems nustatytas pagalbos priimant sprendimus poreikis.

Teikimo vieta

Įstaigoje, asmens namuose, įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, ir kt.)

Teikimo trukmė / dažnumas

Teikiama pagal poreikį, iki 12 mėn. su galimybe pratęsti sutartį dar 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Pagalbininkas priimant sprendimus vykdo šias funkcijas:

1. padeda asmeniui suprasti sprendimui priimti reikalingą informaciją atitinkamoje gyvenimo (asmens sveikatos, socialinio dalyvavimo,  asmeninių turtinių, asmeninių neturtinių klausimų) srityje;

2. padeda asmeniui priimti sprendimą atitinkamoje gyvenimo srityje, grįstą kliento valia bei pageidavimais, identifikuoja ir padeda apsvarstyti sprendimo alternatyvas;

3. pristato asmens poziciją ir (ar) sprendimą atitinkamoje gyvenimo srityje tretiesiems asmenims bei asistuoja asmeniui komunikuojant su trečiaisiais asmenimis.

Teikdamas paslaugą, pagalbininkas priimant sprendimus pagal poreikį konsultuoja asmens šeimos narius ir artimuosius, apie tai išsamiai informuodamas asmenį ir vengdamas interesų galimų konfliktų.

Ypatumai

Paslauga teikiama asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia kuriems pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintą Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą nustatyti riboti gebėjimai pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, arba atitikti (pagalbai priimant sprendimus) paslaugos gavėjų poreikio vertinimą pagal Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ teikiamų paslaugų poreikio vertinimo anketą. Paslauga teikiama vadovaujantis Pagalbos priimant kasdienius sprendimus paslaugų teikimo aprašu.

ŠEIMOS KONFERENCIJA

 

Apibrėžimas

Tai šeimai svarbių asmenų susirinkimas, kurio tikslas padėti šeimai, atsidūrusiai probleminėje ar krizinėje situacijoje. Šeimos konferencija – tai įrankis, problemoms, susijusioms su vaiko gerove, išspręsti šeimos rate, beveik neįsitraukiant institucijoms bei išsaugant vaiką šeimoje.

Šeimos konferencija taikoma:

Ø  Kai dėl tėvų skyrybų kenčia vaikas;

Ø  Kai vaikas netenka vieno ar abiejų tėvų;

Ø  Kai suserga suaugęs šeimos narys pvz. depresija ar kita liga;

Ø  Kai vaikas yra linkęs bėgti iš namų;

Ø  Kai vaikui kyla problemų mokykloje;

Ø  Kai vaikui reikia globėjų šeimos;

Ø  Kai kinta vaiko fiziniai pokyčiai, jo aktyvumas, susikaupimas ir kt.

Ø  Kiti atvejai, kurie suaugusiam kelia nerimą dėl vaiko gerovės;

Ø  Kiti atvejai

Gavėjai

Vaikas ir jo šeima

Teikimo vieta

Įstaigoje, asmens namuose, kitose vaiko (šeimos) pasirinktose vietose

Teikimo trukmė / dažnumas

Ne daugiau kaip 35 val. vienam atvejui

Paslaugos sudėtis

Šeimos konferencija – tai procesas, kuris susideda ir 3 dalių:

1 dalis: planavimas, 4–8 savaitės

2 dalis: Šeimos konferencija – 1 diena

3 dalis: stebėjimas, 2–6 mėn.

Ypatumai

Šeimos konferencija – socialinio darbo metodas, kurį taikant siekiama ieškoti šeimos paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos bei kitų šeimai svarbių asmenų, įtraukti į sprendimo dėl šeimos situacijos gerinimo priėmimą pačią šeimą ir vaiką, įgalinti šeimą pačią priimti sprendimus ir siūlymus dėl savo problemų sprendimo (Atvejo vadybos tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141)

*** Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.