Raimonda Monstvilaitė

Raimonda Monstvilaitė
Projektų koordinatorė
 
Raimonda Monstvilaitė turi teisės profesinio bakalauro laipsnį ir teisininko profesinę kvalifikaciją. Aktyvi visuomenininkė, įvairių organizacijų (tarp jų ir jaunimo) narė. Sukaupė 9 metų socialinio darbo patirtį su asmenimis, turinčiais negalią, asmenimis iš rizikos šeimų, NEET jaunuoliais. Šiuo metu specializuojasi darbe su asmenimis, panaudojusiais smurtą artimoje aplinkoje; asmenimis, esančiais probacijos tarnybos priežiūroje ir/ar grįžusiais iš įkalinimo įstaigų. 
Raimonda turi 5 metų tarptautinių bei vietinių projektų administravimo ir koordinavimo darbo patirtį. 2012-02-27 – 2015-12-31 administravo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ „Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: Esu, galiu ir noriu dirbti“ projektą.
Nuo 2012 metų rengia ir administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus. 
Raimonda Monstvilaitė sukaupė nemažą darbo patirtį vesdama mokymus bei praktinius seminarus socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams ir bendrosios praktikos slaugytojoms, temomis:
• Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas (kodas 596870925);
• Bendradarbiavimas socialinio darbo komandoje (kodas 596870923);
• Socialinių darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas (kodas 596870904);
• Menas Bendrauti be konfliktų (kodas SD20150012);
• Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią (kodas SD20150010);
• Pagalbos sau būdai įveikiant emocinį stresą socialiniame darbe (kodas SD20160030);
• Bendradarbiavimas komandoje (kodas 1181);
• Slaugytojų emocinio atsparumo didinimas (kodas 1241);
• Pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšio gerinimas (kodas 1201);
Raimonda Monstvilaitė ne tik veda įvairius užsiėmimus, bet ir rengia seminarus socialinį darbą dirbantiems asmenims, taip pat yra parengusi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo programą: „Mediacija kaip konfliktų valdymo metodas“ (16 val.) (SPPD kodas SD20160036). Turi mokymų vedimo ir praktinio konsultavimo įgūdžių. Nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse projektinėse veiklose. Vykdydama tarptautinius projektus dirba ir bendradarbiauja su organizacijomis iš Italijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Vengrijos ir Čekijos. Yra įgijus žinių kultūrinių skirtumų srityje.