Darbuotojai

 

Asta Jaseliūnienė

Direktorė

Asta Jaseliūnienė yra įgijusi Socialinio darbo magistro laipsnį bei turi 17 metų socialinio darbo su proto, psichikos negalią turinčiais asmenimis, rizikos šeimomis, nemotyvuotu jaunimu patirtį. Aktyvi visuomenininkė, Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos bei Šiaulių miesto savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė. Šiuo metu aktyviai dirba su asmenimis, panaudojusiais smurtą bei nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje.

Asta Jaseliūnienė sukaupė nemažą darbo patirtį parengdama programas ir vesdama mokymus  bei praktinius seminarus socialinį darbą dirbantiems asmenims temomis:

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Kodas

1.

Problemų sprendimas forumo teatro metodu

SD20150002

2.

„Time Slips“ ir kiti inovatyvūs socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis metodai

SD20160031

3.

Kūno kalba – ką iš tiesų sako klientas

SD20160032

4.

Darbuotojų motyvacijos stiprinimas dirbant su klientais

SD20170051

5.

Kaip įveikti kliento pasipriešinimą

SD 20150004

6.

Socialinis darbas su agresyviais vaikais, paaugliai

SD596870938)

7.

Darbas su agresyviais klientai

596870924

8.

Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią

SD20150010

9.

Bendradarbiavimas socialinio darbo komandoje

596870923

Asta J. Nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse projektinėse veiklose. 10 metų turi tarptautinių projektų rengimo bei koordinavimo patirties:

Eil. Nr.

Programos pavadinimas (Įgyvendinimo laikotarpis)

Projekto pavadinimas

Projekto kodas

1.

Grundtvig partnership (2011-2013)

Informal Gate Mentoring („Neformalūs mentorystės vartai“)

LLP-GRU-MP-2011-LT-00144

2.

Leonardo da Vinci

(2013-2015)

Competent to Do („Kompetencijų, kurios padėtų tobulinti įkalinimo įstaigose esančių arba išėjusių moterų verslo ir socialines kompetencijas, mokymų vadovams perkėlimas”)

 

LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05355

3.

Grundtvig partnership (2013-2015)

A Positive Jorney (“Pozityvi kelionė)

LLP-GRU-MP-2013-LT-00140

4.

Erasmus+ KA2

(2014-2015)

Forgotten Treasure – Let‘s discover it! (,,Prarasti lobiai – suraskime juos!)

2014-1-PL01-KA205-002915

5.

Erasmus+ KA2

(2015-2017)

DSH – Positive Choices („Tyčinis savęs žalojimas. Pozityvūs pasirinkimai“)

2014-2-UK01-KA205-012013

6.

Erasmus+ KA2

(2015-2017)

„Harnessing the Arts for Wellbeing in mental Health and Social Care (Art4Alz)“ („Meno panaudojimas gerinti žmonių psichinę sveikatą socialinėje priežiūroje“)

2015-1-IT02-KA204-015349 

7.

 

 

Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė; suaugusiųjų švietimas

(2016-2018)

„Ways of including low qualified ex offenders and ex prisoners to labour market“ („Nauji nekvalifikuotų bausmę atlikusių asmenų integracijos į darbo rinką metodai“)

2016-1-LT01-KA204-023242

8.

Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė;

(2017-2019)

„Councious use of natural resources“ (Tausojamasis gamtos išteklių naudojimas“) CONATURE

2017-CZ01-KA204-035591

 

 Gintarė Černikienė
Socialinių programų koordinatorė

 

Daugiausia dirba su socialinės rizikos šeimomis ir neįgaliais žmonėmis. Šioms grupėms ir įvairių sričių specialistams veda mokymus šiomis temomis: Anglų kalbos pagrindai, Lyčių lygios galimybės darbe, Verslumas ir lyderystė profesinės ir darbinės savirealizacijos procese, Sveikos gyvensenos įgūdžiai ir priklausomybių prevencija, Efektyvi komunikacija įsidarbinimo procese ir darbinėje veikloje, Sveikata ir ergonomika darbe.
Lektorė nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse, koordinuoja ir administruoja tarptautinius projektus. Taip pat turi patirties vertimų srityje, verčia projektų produktus iš/į lietuvių kalbą į/iš anglų k. Mokymų vadovės interesų sritys: lyčių lygybė darbe ir šeimoje, verslumas, lyderystė. Mokymus veda lietuvių ir anglų kalbomis.   
 

 


Raimonda Monstvilaitė
 
Raimonda Monstvilaitė turi teisės profesinio bakalauro laipsnį ir teisininko profesinę kvalifikaciją. Aktyvi visuomenininkė, įvairių organizacijų (tarp jų ir jaunimo) narė. Sukaupė 9 metų socialinio darbo patirtį su asmenimis, turinčiais negalią, asmenimis iš rizikos šeimų, NEET jaunuoliais. Šiuo metu specializuojasi darbe su asmenimis, panaudojusiais smurtą artimoje aplinkoje; asmenimis, esančiais probacijos tarnybos priežiūroje ir/ar grįžusiais iš įkalinimo įstaigų. 
Raimonda turi 5 metų tarptautinių bei vietinių projektų administravimo ir koordinavimo darbo patirtį. 2012-02-27 – 2015-12-31 administravo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ „Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: Esu, galiu ir noriu dirbti“ projektą.
Nuo 2012 metų rengia ir administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus. 
Raimonda Monstvilaitė sukaupė nemažą darbo patirtį vesdama mokymus bei praktinius seminarus socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams ir bendrosios praktikos slaugytojoms, temomis:
• Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas (kodas 596870925);
• Bendradarbiavimas socialinio darbo komandoje (kodas 596870923);
• Socialinių darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas (kodas 596870904);
• Menas Bendrauti be konfliktų (kodas SD20150012);
• Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią (kodas SD20150010);
• Pagalbos sau būdai įveikiant emocinį stresą socialiniame darbe (kodas SD20160030);
• Bendradarbiavimas komandoje (kodas 1181);
• Slaugytojų emocinio atsparumo didinimas (kodas 1241);
• Pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšio gerinimas (kodas 1201);
Raimonda Monstvilaitė ne tik veda įvairius užsiėmimus, bet ir rengia seminarus socialinį darbą dirbantiems asmenims, taip pat yra parengusi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo programą: „Mediacija kaip konfliktų valdymo metodas“ (16 val.) (SPPD kodas SD20160036). Turi mokymų vedimo ir praktinio konsultavimo įgūdžių. Nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse projektinėse veiklose. Vykdydama tarptautinius projektus dirba ir bendradarbiauja su organizacijomis iš Italijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Vengrijos ir Čekijos. Yra įgijus žinių kultūrinių skirtumų srityje.                                                                                                                                

 


 
Agnė Raubaitė
 
Agnė Raubaitė, įgijusi psichologijos bakalauro ir klinikinės psichologijos magistro laipsnį, turi 3 metų individualaus ir grupinio psichologinio konsultavimo darbo patirtį su socialinės rizikos šeimomis, vaikais, paaugliais, kompleksinių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis. Profesinės domėjimosi sritys – priklausomybių psichologija, traumų psichologija, potrauminio streso sutrikimo prevencija ir intervencija, suicidologija, meno terapija, biblioterapija, rašymo terapija, gyvūnų terapija. 
Šiuo metu aktyviai dirba smurto artimoje aplinkoje srityje – konsultuoja asmenis, panaudojusius smurtą, taip pat nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje bei jo liudininkus. Dalyvauja kompleksinės pagalbos psichologinių sunkumų patiriančioms ar socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms teikime. Veda mokymus darbo su agresyviais vaikais, paaugliais, suaugusiaisiais ypatumų temomis socialiniams darbuotojams ir pedagogams. Dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Profesinės žinios nuolat tobulinamos tarptautinių konferencijų ir mokymų metu. 

 

 

Eglė Milašiūtė
 
Eglė Milašiūtė yra įgijusi socialinio darbo bakalauro laipsnį. Turi socialinio darbo su neįgaliaisiais, rizikos šeimomis, globos namų vaikais bei senjorais patirties.
Pastaruoju metu su nemotyvuotu jaunimu Jaunimo Garantijų projekte „Atrask save“. Konsultuoja jaunuolius įvairias klausimais, padeda įsitraukti į darbo rinką, mokymosi ar savanorystės veiklas, teikia motyvavimo, informavimo ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugas.
Koordinuoja Erasmus+ K2 projektą „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees - IPNA MAR) “.
Teikia individualias konsultacijas ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms, patyrusioms krizę, organizuoja jų užimtumą ir šeimos dienų renginius. Dirba su asmenimis panaudojusiais smurtą artimoje aplinkoje bei aukoms, patyrusioms smurtą.
Veda mokymus socialiniams darbuotojams tema „Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią“, kurių metu mokymų dalyviai supažindinami su negalia ir jos rūšimis, neverbalinės komunikacijos svarba bei etišku bendravimu su neįgaliaisiais. Organizuoja ir praveda praktinius užsiėmimus socialinių darbuotojų padėjėjams tema „Socialinio darbo pagrindai individualiosios priežiūros personalo darbuotojams“, kurių metu dalyviams suteikiamos bazinės socialinio darbo žinios, atskleidžiami profesinės veiklos principai ir socialiniam darbuotojui svarbios savybės ir įgūdžiai.